Om oss

#Tjejerkan

FÖRENNGEN HIDDE IYO DHAQAN DRIVER ARVSFONDSPROJEKTET TJEJER KAN.


Vad vi gör...

WORKSHOPS OCH FÖRELÄSNINGAr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissa moment och kunskaper kring fakta, regler, redovisning, ekonomi, ansökan, rapporter mm inhämtar vi genom workshops och föreläsningar som genomförs i samarbete med våra projektpartners. 

 

Vi anlitar Coompanion Skåne för att samskapa struktur, arbetssätt och övningar som främjar empowerment och ökat deltagaransvar både individuellt och i grupp. Det ger deltagarna ökad kunskap om konkreta vägar att förverkliga sina idéer genom socialt företagande, ökad inspiration och tillgång till nya kontaktytor.

 

Utgångspunkten är att lärandet sker case-baserat. Under utbildningen kommer deltagarna att fördjupa sig i olika teman som är centrala för idé- och affärsutveckling inom socialt företagande. Längd och innehåll för varje tema anpassas löpande efter deltagarnas behov, intresse och förutsättningar och utgår hela tiden utifrån deltagarnas egna projektidéer vilka används som praktiska exempel i undervisningen och kompletteras med inspiration från andra verksamheter.

 

 

 


IDÈVERKSTÄDERTjejerna i förstudien säger om tanken med projektet:

Vi vill kunna delta som projektledare, föreningsordförande, företagare och politiskt engagerade för att kunna påverka och delta i hur framtiden för oss och andra tjejer ska utformas. Vi vill kunna förverkliga våra idéer och tas på allvar genom vårt kunnande. Många tjejer har uttryckt en önskan om att kunna starta eget företag tillsammans med andra och då kanske inte bara tänka på sig själv utan ett socialt företag som kan inkludera många tjejer i ett lärande och men även ge en möjlighet till kontaktnät och t ex crowd-finansiering.

 

Vidare vill tjejerna skapa nätverk och samarbeta med andra kvinnonätverk för att ge varandra stöd i andra situationer. 


Tjejerna har kommit fram till att: ”Vi behöver utveckla våra kunskaper i praktisk idéutveckling, entreprenörskap, föreningskunskap, företagande, ledarskap, ekonomi, politisk påverkan, kvinnorättsfrågor såväl nationellt som internationellt samt masskommunikation inom it, media och rek


MENTORER


Samarbetspartners och andra ställer upp som mentorer för projektdeltagarna och stärker deras arbete med och genomförande av sina case och miniprojekt. En viktig del av denna aktivitet är överföring av mentorers och deltagares kunskaper, erfarenheter och lösningar samt att vara bollplank och kunskapskälla.

 

Mentor och projektdeltagare träffas fortlöpande, lär känna varandra, och deltagare får stöd, tips, metoder mm från sin kunniga och erfarna mentor. En mentor kan ha flera deltagare och tvärt om: en deltagare kan ha flera mentorer beroende av vilken typ av case eller projekt deltagaren jobbar med.


Mentorerna har olika specialkompetenser vid sidan av att de är kompetenta projektledare, ledare och chefer. Sammantaget ger mentorerna en konkret kunskap och en praktisk bild av och kunskaper kring arbete med projekt, företag, arrangemang, styrelser, föreningsdemokrati, påverkan, debatt mm.


ÖVERGRIPANDE.......
Det övergripande målet med verksamheten är att stärka, utbilda och coacha flickor och unga kvinnor med somalisk bakgrund, så att de kan verka som ledare i projekt, föreningar, företag och i övrigt i samhället. Projektets målgrupp är unga kvinnor mellan 15-25 år med främst svensk-somalisk bakgrund boende i och kring Malmö.


Inom projektet utvecklas en idéverkstad där deltagarna får testa och pröva sina idéer. Deltagarna arbetar praktiskt och lösningsbaserat i caseformat och får samtidigt möjlighet att utveckla sin egen självkänsla.


En stödgrupp stöttar tjejer som på olika sätt vill förverkliga sina idéer, t.ex. driva projekt eller arrangemang. Deltagarna erbjuds mentorer för  konkret kunskap kring projekt, ledarskap och påverkan. Bland projektets mentorer finns personer med bakgrund som kurator, företagare och kulturarbetare.


En jämställdhetsgrupp arbetar för att stärka både deltagarnas och medverkande föreningars jämställdhetskunskap och säkerställa att jämställdhet kan nås på kort och lång sikt (vad gäller representation, resursfördelning, mm).


Löpande under projektets gång utforskar deltagarna socialt entreprenörskap och företagande och i synnerhet hur kollaborativ ekonomi kan vara ett redskap för att skapa hållbarhet för de egna idéerna. Bland annat göra studiebesök till flera andra verksamheter som jobbar med just kollaborativ ekonomi.


En central tanke i genomförandet av projektet är att det inte ska likna eller påminna om skolans värld eller sätt att arbeta. Därför vill tjejerna arbeta praktiskt och konkret med case-metodik och med faktiska projektidéer och konkreta lösningar.


Efter projekttiden ska mentorsverksamheten, idéverkstaden, stödgruppen och jämställdhetsgruppen finnas kvar och drivas som en del av Hidde Iyo Dhaqans ordinarie verksamhet, i samarbete med samarbetsorganisationerna.


Kontakt info

 

 Besöksadress: Sevedsgatan 8 i Malmö

E-post: info@tjejerkan.nu

 

TJEJER KAN

Projektledare: Ibado Elmi

   

Tjejerkan© Copyright. All Rights Reserved.